Centrálna monitorovacia stanica UNET-S

Centrálna monitorovacia stanica (CMS) umožňuje vytvárať najefektívnejšiu konfiguráciu monitorovacej informačnej siete pomocou technológie prenosu dát využívajúc ako LAN sieťové pripojenia , taka aj bezdrôtové technológie (Wi-Fi), a tak spĺňa požiadavky každej kliniky.

CMS môže byť integrovaná do už existujúcej nemocničnej informačnej siete a vymieňať si dáta s pacientskými monitormi pomocou bežných kanálov lokálnej siete. Takáto štruktúra centralizovanej monitorovacej siete umožňuje pridávať informácie o aktuálnom stave monitorovaných pacientov do zdravotníckeho informačného systému (HIS), ako aj umožňuje prístup k databázam HIS z centrálnej stanice.

Centrálna monitorovacia stanica UNET-S umožňuje kombinovať aktuálne informácie získané z monitorov pacientov UM 300 umiestnených v operačných sálach a jednotkách intenzívnej starostlivosti a centralizované sledovanie vitálnych funkcií všetkých sledovaných pacientov.

Viac informácií

Brožúra (EN, *PDF, 1.8M) Stiahnuť
Centrálny monitorovací systém je navrhnutý tak, aby poskytoval centralizovaný monitoring vitálnych informácií z viacerých monitorov. Hlavná stanica je výkonný počítač s jedným alebo dvomi farebnými displejmi, s akustickým alarmom, s laserovou a / alebo termálnou tlačiarňou.

Hlavná stanica poskytuje:

 • Komplexné preskúmanie
 • Prístup k diaľkovému ovládaniu
 • Prijímanie, analýza a dokumentácia informácií v reálnom čase
 • Kontinuálne monitorovanie základných parametrov stavu pacienta
 • Správu databázy pacientov
 • Výmena údajov v rámci jednej nemocnice alebo globálnej informačnej siete
 • Kontinuálne údaje o stave pacienta počas jeho pobytu v nemocnici pochádzajú z UM 300-S pacientských monitorov.
Centrálna stanica UNET-S umožňuje sledovanie kriviek, alarmov, číselných hodnôt a trendov medzi pripojenými monitormi.

Vykonáva nasledujúce funkcie:

 • Prijíma v reálnom čase informácie o stave pacienta prostredníctvom UM 300-S monitora (zo zoznamu pripojených monitorov je možné vizualizovať údaje až 32 pacientov)
 • Podporuje zobrazenie údajov až z 32 monitorov na dvoch displejoch
 • Súčasná vizualizácia informácií prijatých od monitorov na displeji systému
 • Distribúcia informácií na systémových displejoch sa uskutočňuje nasledujúcim spôsobom: na prvom displeji sa uvádza jeden blok informácií a druhý blok — na druhom displeji alebo informácie z jedného monitora sú uvedené na prvom displeji a ostatné informácie — na druhom displaji
 • Vizualizácia všetkých parametrov (v závislosti od konfigurácie monitora) v reálnom čase prijatých z UM 300-S a priebehov — nie menej ako 2 krivky, s možnosťou vizualizácie až 9 kriviek vybraného monitora
 • Podrobnosti o každom monitore sú zobrazené v samostatnom nezávislom okne
 • Rozsah kriviek je nezávislý od počtu pripojených monitorov (bez zmeny)
 • Umožňuje zobrazovať 2 vlny pre každého pacienta pri sledovaní 16 pacientov (4 vlny — pre 8 pacientov, 8 vln — pre 4 pacientov v reálnom čase)
 • Má schopnosť zobraziť rozšírené informácie z každého monitora (všetky EKG zvody, trendy a parametre HRV)
 • Umožňuje zobraziť mini trend — až 4 parametre za posledných 10 minút
 • Umožňuje zmrazenie zobrazených kriviek pre vybraný monitor
 • Diaľkové ovládanie každého monitora (pridanie alebo zmena režimu monitorovaného parametra, zmena úrovne jeho alarmov a ich priority, tlak atď.)
 • Správa aktuálnej a archivovanej databázy (údaje o pacientoch sa uchovávajú aj po ich odpojení)
 • Umožňuje ukladanie záznamu vybraných informácií do databázy — 20 sekúnd intervalu EKG a 72 hodín trendov
 • Samočinne rozpoznáva príhody arytmií a ich detekuje ich typ (s automatickým ukladaním 20s intervalov EKG do databázy)
 • Ukladá kontinuálny záznam (až do 72 hodín) z 9 kriviek pre každý monitor do databázy
 • Automatické rozpoznanie a vizualizácia odchýlky segmentu ST
 • Podrobná analýza EKG a hodnotenie HRV
 • Automatická registrácia, zobrazovanie a správa databázy udalostí a alarmov (nie menej ako 1000 pre každý monitor)
 • Zadávanie, úprava a ukladanie údajov o identifikácii pacienta
 • Trojstupňový alarmový systém pre každého pacienta s prioritami pre každý parameter
 • Farebné kódovanie úrovní alarmov
 • Umožňuje odosielanie vybraných parametrov pacienta pre tlač na laserových a termálnych tlačiarňach
 • V prípade alarmu s vysokou prioritou sa automaticky vytlačí až 20 sek. dvojkrivkového EKG na termálnom papieri
 • Vstavaná kalkulačka pre výpočet objemu a rýchlosť infúznej terapie
Pokročilé monitorovanie pacienta – použitie ďalšieho monitora jednoducho nemá zmysel

Je dobre známe, že monitorovanie vitálnych funkcií pacienta vo všetkých fázach nemocničnej liečby v akútnych situáciách je v dnešnej dobe mimoriadne dôležité.

Monitorovanie je vyžadované už pri transporte pacienta (prvolíniové RZP monitorovanie ) z miesta úrazu do nemocnice, počas pobytu na urgentnom príjme, počas predoperanej starostlivisti, počas operačného zákroku, jeho umiestnení na JIS ako aj počas prevozov medzi jednotlivými odeleniami.

V každej z týchto fáz je potrebná iná skupina sledovaných parametrov, ktorá zabezpečí potrebnú úroveň monitorovania situácie. Každá nová klinická situácia si vyžaduje špecifické požiadavky na rozmery zariadení, ich hmotnosť, spôsob vizualizácie, dat a dobu počas ktorej sú schopné pracovať bez pripojenia k elektrickej sieti. Okrem toho vo všetkých fázach liečby ako aj počas transportov , aby boli dostupné pre vzdialené sledovanie v reálnom čase aj v historickom pohľade.

Systém UTAS UniViewer poskytuje komplexné a flexibilné riešenie potrieb kontinuálneho monitorovania vo všetkých fázach starostlivosti o pacienta, a to tak v akútnej fáze liečby, ako aj počas jeho regenerácie.

Klinické pracovisko má možnosť si navrhnúť zostavenie monitorovacieho system pozostávajúceho z jednéj veľkosti monitorov, alebo kombináciou rôznych veľkostí v závislosti na rozsahu monitorovaných parametrov:

 • UM 300-S je monitory s plochou dotykovou obrazovkou (displej 10", 15 " a 20") s vysokým rozlíšením, so vstavanými modulmi pre záznam EKG, SpO2, TK, Tepl., DF, SF a dvomi UniPort™ kanálmi pre rozšírenia možností monitorovaných parametrov.
 • Moduly rozšírených funkcií — súbor Plug&Play modulov poskytujúci: invazívne monitorovanie TK (IBP), monitoring kapnometrie (CO2), zloženie zmesi plynov počas inhalačnej anestézie (AAg), hĺbky anestézie (BIS™), srdcového výdaja (termodilúcia), neinvazívne (ICG) hemodynamické monitorovanie, monitorovanie parametrov EEG, stupeň svalovej relaxácie a ďalšie špecializované moduly.
 • Centrálna monitorovacia stanica UNET-S je navrhnutá na centralizované monitorovanie dôležitých informácií o pacientoch získaných z viacerých monitorov, prčom slúži tiež na ukladanie údajov a spravovanie databázy pacientov.
Súčasné používanie všetkých prvkov systému umožňuje príjem dát na správnom mieste, v správnom čase a v správnom objeme.

Informácie prijaté centrálna stanica UNET-S sa zhromažďujú v databáze pacientsých údajov a môžu sa zobrazovať tak na ktoromkoľvek monitore alebo inej UNET-S pripojenej k sieti.

Neustály prístup do databázy pacienta poskytuje:

 • Prehliadač typu “Bed-to-Bed” – monitor série UM umožňuje prehliadanie údajov ktoréhokoľvek pacienta, ktorého monitor je pripojený k CMS iným UM monitorom pripojeným k tej istej CMS
 • UniViewer — vzdialený prístup k sledovaným parametrom pacienta z ľubovoľného sieťového monitora v režime reálneho času alebo v trendoch.

Pomocou systému UniViewer je možné pacienta monitorovať nepretržite a informácie o pacientovi sa priebežne ukladajú v centrálnej databáze a lekári môžu rýchlo posúdiť stav pacienta aj vo vzdialenom režime.

Vzdialený prístup k údajom pacienta v reálnom čase alebo k ich trendom , aj keď ste mimo lôžka pacienta.

  Remote patient monitoring UniViewerLekári môžu rýchlo skontrolovať údaje o stave pacienta priamo zo štandardného PC, Mac PC, tabletu, PDA alebo smartfónu.

UniViewer aplikácia umožňuje lekárovi rýchlo skontrolovať údajev svojich pacientov priamo z jeho zariadenia prv než pride k lôžku pacienta.

UniViewer je schopný zobrazovať v reálnom čase údaje monitorovaného pacienta, ako sú krivky signálov, ich číselné hodnoty , alarmy s časovými a číselnými hodnotami; údaje je možné použiť pre tlač. UniViewer môže používať akýkoľvek typ technológie: LAN sieť, Wi-Fi, GSM signál.

UniViewer — softvérový prehliadač rozširuje možnosti funkcií centrálnej monitorovacej stanice. Teraz môžu lekári rýchlo a ľahko získať prístup k aktuálnym údajom o pacientoch zo vzdialených miest pokrytých GSM signálom, alebo kdekoľvek s prístupom k internetu.

UniViewer umožňuje lekárom komunikovať na diaľku s klinickým personálom na mieste, čím sa znižuje oneskorenie terapeutických, alebo diagnostických zásahov, šetrí sa čas a zvyšuje sa produktivita.

Funkcie:
 • Možnosť zobrazenia dát viacerých pacientov - zobrazenie priebehu kriviek v reálnom čase ktoréhokoľvek pacienta, ktorého údaje sú prijaté centralnou monitorovacou stanicou
 • Prístup k monitorovaným údajom pacienta z ktorejkoľvek centrálnej stanice v sieti pomocou prehliadača
 • Automatické prispôsobenie sa zobrazenia podľa veľkosti obrazovky
 • Povolenie používateľa
 • Konfigurovateľné oprávnenia správcu, ovládacie prvky a funkcie
 • Funkcia správy používateľov umožňuje administrátorovi pridávať, definovať a spravovať používateľov
 • Zoznam udalostí
 • Grafické trendy